rechtsbijstandverzekering nodig

Arag Rechtsbijstandverzekering

Of u nou een consument bent bent of een bedrijfhebt. Het kan immer voorkomen dat u in een juridischconflict betrokken raakt. Veel mensenhebben geen ervaring met het verloop van het juridische proces en daarom isprofessionele ondersteuning noodzakelijk. Dit kansimpel in de papieren lopen. Het is daaromslim om u te verzekeren tegen deonkosten van rechtshulp. Hier komt een rechtsbijstandverzekering om de hoek kijken, hoe dit werkt leest uop deze website.

Rechtsbijstandverzekering: diverse dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit verschillende dekkingen:

Consument: Je bent verzekerd voor problemen waarjij als consument mee te maken kunt krijgen. Onder andereals je niet blij bent met de aankoop van eenauto en je er met de dealer nietuitkomt.

Inkomen: Wonen: denk aan een geschil met de verhuurder van jewoning of circa de aankoop vaneen huis. Normaal gesproken valt eenprobleem met de buren ook onder dezedekking.

Wonen: Hiermee verzeker je je voorproblemen over je huur- of koopwoning.Bijvoorbeeld een conflict rond hethuren of aankopen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je tevens gedekt voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: voor problemen die ontstaan waarbij jij alsfietser, voetganger of bestuurder van een auto of motor betrokken bent.

Nadelen van de rechtsbijstandverzekering:

U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigenadvocaat kiezen, u krijgt vrijwelaltijd een juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen.

  • U betaalt mogelijkjarenlang premie zonder dat u in een juridischprobleem verzeild raakt. Een advocaat of jurist schakelt uevenwel alleen in als udaadwerkelijk een juridisch geschil heeft.
  • Een juridisch medewerker van een rechtsbijstandverzekering heeftmeestal erg veel dossiers onder zich invergelijking met een reguliere advocaat. Hierdoor komt het in de praktijk nogwel eens voor dat u bij een rechtsbijstandverzekeraar wat langer moet wachtenop antwoord op uw vragen.
  • Rechtsbijstandpolis of tenslotte liever zelf een eigen advocaat inschakelen?

Zo benadrukken rechtsbijstandverzekeraarsmeestal dat een rechtsbijstandpolisslechts een fractie kost van de kosten van een advocaat, met nameals het tot een gerechtelijke procedure komt. Daar staat tegenover dat degemiddelde particulier slechts een enkele keer in zijn leven een (serieus)juridisch probleem heeft en dus tevens kosten betaaltvoor de jaren waarin hij geen beroep hoeft te doen op zijn polis.

De conclusie moet zijn dat beide partijeneen eigen rol en functie vervullen. De 1 zal veelbaat hebben bij een rechtsbijstandverzekering,terwijl een ander juist liever zelf een advocaat wil kunnen kiezen als er zicheen juridisch probleem voordoet.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeraar. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende soorten dekkingen, namelijk: consumentenrecht,inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van conflicten bij hetaankopen of huren van consumentengoederen, een probleemmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn opzich gemakkelijk op te lossenconflicten.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander geschil met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw salaris. De dekking voor conflicten met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde optie die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op conflicten met een verkopervan een huis. Ook geschillen die u met uw burenof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om conflicten diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogekosten voor juridische hulp bijconflicten die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om geschillen die ontstaan zijn bij hetvervoer per auto, maar ook om conflictenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op problemen op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een geschilverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridisch advies verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijenaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven