beste zorgverzekering kiezen 2

Anderzorg Premie

Iedereen in dit land moet vereist een zorgverzekering afsluiten. Eén keer per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in een aantal minuten de betere en meest goedkope zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het beëindigen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan 100 verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En ook erg handig: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Kies de bescherming die bij je past

De voordeligste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de prijs is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let ook op tevens dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke dekking jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

 • Basisverzekering. Dit is voor iedereen wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten voorgauw noodzakelijke geneeskundige hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder jaarverandert de bescherming van de basisverzekering.
 • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje onder andere fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering aangaan. Let wel goed op dat de extra kosten die jebetaalt opweegt tegen onkosten die je ongetwijfeld gaat maken.

Ben je op zoek naar eenspecifieke vergoeding?Bekijk dan ons overzicht schadeloosstellingen .

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis houdt in dat je naar iedere zorgverlener kuntzonder dat je bij moet betalen. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel teallen tijde eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waardoor jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeraar besluiten dat je niet de hele rekening betaaldkrijgt. 

Hoe werkt een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis moet je de rekening zelfdoorsturen naar de verzekeringsmaatschappij. Of je schiet derekening voor en declareert achteraf. De zorgverzekeringsmaatschappijbetaalt de kosten, áls de onkosten binnen je zorgverzekering vallen.

Bij een restitutiepolis heb je volledig vrije zorgkeuze. Jehoeft dus niet te kijken naar de contracten die je zorgverzekeringsmaatschappijmet de zorgverlener heeft afgesloten. Let wel op: gaat het om overdreven durezorgkosten? bijvoorbeeld omdat je naar een dureprivékliniek bent geweest? Dan moet je soms een gedeelte van de rekening zelfbetalen.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeringsmaatschappij met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je onder andere naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeraar de rekening niet helemaal.Meestal moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeringsmaatschappijen meteen naturapolis hebben gelukkig in de regel eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Hoe werkt een naturapolis?

Moet je naar het ziekenhuis of een andere zorgverlener?Dan betaalt je zorgverzekeraar dekosten alleen als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.Kies je voor een zorgaanbieder waar de zorgverzekeringsmaatschappijgeen contract mee heeft? Dan moet je waarschijnlijk een deel van de onkostenzelf betalen. Dit is meestal 20% van dehele rekening.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenenorm geldbedrag opsparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het prettige van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde beschikbarezorgverzekeraars met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bedenkenwat het beste bij je gezinssituatie past. Weetje wellicht al dat je het nieuwejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditinstellen in onze filters.

iedereen in ons land is geboden een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het belangrijk dat je goed nadenkt over je wensen alvorens je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt namelijk, over het algemeen, niet gedurende het lopende jaar overstappen. Dit kan maar één keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Onder meer als je volwassen wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een uitzondering. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden één keer je zorgverzekering tussentijds met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie soorten typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Enkele grote zorgverzekeraarswel. Over het algemeen is bij dezepolis de maandprijs hetlaagst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, jenog meer moet bijbetalen voor de zorg. De lasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het mooie is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeringsmaatschappij betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenextra uitgebreid aanbod aanzorgbedrijf. Check welte allen tijde even de voorwaarden van depolis en of je zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgaanbiederterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeraar geen overeenkomst metde zorgverleners, je kuntimmer overal terecht en de zorgkostenworden in de meeste gevallen terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je af entoe in 1ste instantie de uitgavenzelf moet voorschieten en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de 3typen polissen.

Maak je niet dik: wat voor type polisje tevens afsluit, je kunt altijd bijalle zorgverleners terecht. Deuitgaven worden alleen niet te allentijde vergoed. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder plotselingeonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan je situatie. Nietalle consumenten hebben een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De uitgebreide verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je aankomend zorg12maanden onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetover het algemeen welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor bijte sluiten. Zo ben je voor de meesteuitgaven gedekt. Kijk van tevorengoed voor je gezinsleden na of deschadeloosstellingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een vrijwilligeigen risico. Het voorgeschreven eigen risicowordt altijd in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg wilt hebben kan het zijn dat sommige kosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetgeboden eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 1812 maanden of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico ook kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor meerderezorgposten. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Nacht in hetziekenhuis
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Huisartsbezoeken
 • Kraamzorg
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanonder andere thuiszorg
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer 2 maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenieder kalenderjaar het moment omje huidige zorgverzekering door te nemen en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op de beste zorgverzekeringpassend bij jouw gezin. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies devoordeligste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder jaar dezelfde zorgvraag hebt is hetinteressant je zorgverzekeringelke 12 maanden eens onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het aankomendjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is belangrijk ieder jaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder 12 maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalvoordeliger dan via je werkgever
 •  simpel vergelijken op kosten éndekking
 • twee weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven