Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

All Risk Verzekering

Met een AVP voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade heeft veroorzaakt bij de buren, is wel gebreken die je niet echt zelf gemaakt hebt. Tenslotte wordt de gebreken jou volgens de grondwet wel toegerekend. We hebben het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij all risk verzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor deze gebreken. Een AVP dekt de kosten als jij of je vrouw per ongeluk de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofjouw partneraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor schadeaangebracht door je papegaai.daarnaast ben jijverantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de onkosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet gebodenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel verstandig zijn. Het hoeft trouwens nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan verkeren.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U kuntbij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt afsluiten. Dit ligt normaalgesproken tussen de €500.000 en €2.500.000 perclaim. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden van de polis. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Wanneer je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat houdtin dat je de onkosten van de schade moet betalen. Eigendommen van een ander kunnen zijn beschadigd, maar jekunt ook iemand per ongeluk verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade met eigen middelen betalen.Een kleine gebreken is meestal niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of invalide raakt? Dan looptde gebreken al simpel op.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De AVP uitbetaald letselschade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een AVP is een verzekering die gebreken die iemand aan een anderpersoon of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekerde gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met kinderen zit eenongeval in een niet groot hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog ensowieso geen reden om een verzekeringspolosniet aan te gaan. ernaast ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat betaalt je AVP?

De aansprakelijkheidsverzekering binnen het instap pakketten heeft eenruime dekking. Op welk moment je voor eenschade verantwoordelijk bent kun je beroep doen opje WAverzekering. Maar de bescherming geldt niet alleen voor jou maartevens voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voorje huisdieren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel optie vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Een ieder doet wel eens iets onbezonnenof kan een ongeval veroorzaken. Als andere mensen daardoor gebrekenondervinden, kun je hiervoor aansprakelijk zijnen deze schade moeten vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA vergoedttegen de financiële gevolgen hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering isnietteminvoorgeschreven als je in Nederland auto wilt rijden. Op onze website vind jevergelijkingstools waar je gratis gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij meerdere gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, hetbedrag dat je verzekert en de limiet van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeraars uit de vergelijker rollendie voor jou gewenst kunnen zijn.Door het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegenschade of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De kostenvan aansprakelijkheidsverzekeringenis betrekkelijk laag. Veelvoorkomende gebreken .

Een aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt gebreken die je onbedoeld hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent.Bijvoorbeeld: je laat een glas wijn over het tapijt vande buurman vallen. Of je zoontje fietst per tegenslageen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt de ontstane schade aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en terstond aan gaan met korting doe je op onze website. Een aansprakelijkheidsverzekeringook wel avp genoemd wordt meestal afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan bijvoorbeeld risico-verantwoordelijk zijnvoor je kat, huis, gezinen zeker jezelf. Met een avp dekje de financiële gevolgen af waarvoor je verantwoordelijkgesteld kan worden. De premie van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt meestal afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeval een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëlegebreken van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëleperikel van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen schade aanpersonen (ook wel letselschade) en gebreken aan zaken.

Het plezierige aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een gebreken niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je bijvoorbeeld de geval in dat er een waterleiding in jouw huisspringt en dat de vrijgekomen water schade bij je burenveroorzaakt. Deze schade heb je niet terstond veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt schade op de grond van de wet.

Wanneer u verscheideneverzekeringen en verzekeraars met elkaarvergelijkt, zal het u mogelijkerwijs opvallen dat diverseverzekeringsproducten en verzekeringsmaatschappijen veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel verzekeraars van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevensgrote verschillen die ook te vinden zijn in de gebodenpakketten en modules, evenals in de hoogte van de premies.Daarnaast is het tevens goed, wanneer u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeringsmaatschappijen.

Ook assisteren wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per 12 maanden – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deverzekeraars die hetbetere bij jouw gevalpassen. Een WA verzekering afsluiten is nog nooit zoeasy geweest.

Wij doen ons best om de lijst van verzekeringsmaatschappijen up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de betere aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan ook groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel mensen in Nederland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeluk zit in eenklein hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan tevens dat het van invloed is om goed gedektte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is van belang om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaardenvan de polis te lezen.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor all risk verzekering afsluiten.

Scroll naar boven