Aansprakelijkheidsverzekering Kind

All Risk Verzekering Auto

Een aansprakelijkheidsverzekering is belangrijk om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan derden veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij all risk verzekering auto is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor dit type schade. Een WA verzekering vergoedt de kosten als jij of je kind per abuis de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je zoon als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofje dochterverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je hond.ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een AVP is nietvoorgeschreven in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jevriendin ietsdoet waarmee schade ontstaat, kun jeover het algemeen verantwoordelijk worden gesteldvoor de schade. Dat betekent dat jij opdraait voor demateriële schade, maar ook voor gebreken aan degezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt aan gaan. Dit ligt vrijwel altijd tussen de €500.000 en €2.500.000 pergebeurtenis. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Wanneer je iets doet dat schade veroorzaakt, ben je er volgens dewet aanspreekbaar voor. Dat houdtin dat je de onkosten van de schade moet betalen. Eigendommen van een ander kunnen zijn beschadigd, maar jekunt ook iemand ongewild verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade uit eigen zak betalen.Een kleine gebreken is normaal gesproken niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of invalide raakt? Dan looptde gebreken al snel op.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

 • Een AVP wordt tevens wel WAverzekering genoemd
 • De aansprakelijkheidsverzekering betaald letselgebreken en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietuitbetaald
 • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselgebreken wordt niet vergoed

Een AVP is een verzekering die gebreken die jij alsverzekeringnemer aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is hetvinden van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit eenongeval in een nihil hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een AVP met bescherming voor het gehelegezin (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enzeker geen reden om een polisniet af te sluiten. ook ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt gebreken veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval vanjoyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zichmet geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als een persoon er met jouw auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van eenander die verzekerd is op jeverzekering (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw partner je duretablet stuk maakt, zal de AVP geen vergoeding uitbetalen.

Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoalsvandalisme, maar ook schade die je veroorzaaktonder invloed van onder andere alcohol ofseksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)verantwoordelijk worden gehouden voorgebreken die door andere personen is veroorzaakt als dieschade werd aangebracht op het moment dat jesamen met die andere groepsleden in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een weldenkend mens zich eigenlijk uit degroep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de WAverzekering niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij

Twijfel je tussen verzekeringsmaatschappijen,dan kun je het af laten hangen van de voorwaarden van depolis die het slimste bijuw wensen passen. Je kan bijvoorbeeld naar de volgendekenmerken kijken:

 1. Heeft de verzekeraareigen risico?
 2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
 3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
 4. Op welke manieren kun je jeschade melden?
 5. Biedt de verzekeraartevens een pakket aan waar tevens de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

  Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

  Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor all risk verzekering auto afsluiten.

Scroll naar boven