inboedelverzekering

All Risk Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw spullen. Deze verzekering vergoedt de schade ontstaan door onder andere vuur, inbraak en het weer. De beste inboedelverzekering selecteert u met behulp van onze gemakkelijke vergelijkingsmodule voor inboedelverzekeringen. Start direct met het vergelijken van de verschillende inboedelverzekeringen en bijbehorende eigenschappen en sluit de best mogelijke verzekering via onze site af.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u eenvoudig eneenvoudigen simpel via onze website.

Brand of inbraak is voor heel veelklanten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in een klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële schade verzekeren met een inboedelverzekering. Op onzewebsite vind je simpel eneasy de inboedelverzekeringdie het voordeligste bij je past. Je kunt de inboedelverzekering ook meteenaan gaan.

Diverse soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verscheidenetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er diversewijde inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan ondermeer effecten van schroei- en smeltschade ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 soortendekking van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, dekt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie ook onze tipsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekeringkunt u uw eigendommen verzekeren tegen brand, blikseminslag, schroeien,diefstal en waterschade. Let erop dat u naast uw inventaristevens extra kosten kan tegenkomen. Het is handig als dezetevens zijn verzekerd. Denk aan de opruimings- en saneringskosten enkosten voor vervoer en opslag van bezittingen. En verder dient u teletten op de dekking op uw sieraden, kunst- enantiekgroepen diverseapparatuur.

De meeste verzekeraars hebbeneen gebrekenherstelservice.

Inboedelverzekering

Hoewel vrijwel iedere Nederlander eeninboedelverzekering heeft is het niet verplicht om dit type verzekering af tesluiten. Met een inboedelverzekering bent u verzekerd voor de hoge onkostenvoor het herstellen van schade aan uw inboedel. Er worden door verzekeringsmaatschappijenverschillende typen verzekeringen aangeboden, wat het niet altijdeven simpel maakt om een geschikteverzekering te vinden.

Op onze website vindt u een handige vergelijkingstoolwaarmee het vergelijken van inboedelverzekeringen bij verschillende verzekeringsmaatschappijenheel gemakkelijk kan. Gewoonlijk kunt u de verzekering directonline afsluiten. Na het aanvragen van een verzekering heeft u nog 14dagen wettelijke bedenktijd om eventueel voor een andereverzekering te kiezen.

Dekking van een inboedelverzekering 

Er verstaan twee verschillende typen dekkingenvoor inboedelverzekeringen. Zo kunt u ervoor kiezen om een basis- ofallriskverzekering af te sluiten, of kiezen voor een inboedelverzekering met eenextra uitgebreide dekking. Met een allrisk verzekering bent u beter verzekerd dan met een allriskverzekering. Een verzekeringmet extra uitgebreide dekking beschermt u bijvoorbeeld ook tegen brand- enschroeischade, blikseminslag, stormschade, waterschade, inbraak en diefstal ofbedorven etenswaren na het uitvallen van een koelkast of vriezer in huis.

In de dekkingsvoorwaarden van een inboedelverzekering vindtu precies voor welke vormen van schade u gedekt bent. Het is soms lastig om tebepalen wat er onder een inboedelverzekering of opstalverzekering valt. doorgaans gaat menervan uit dat alles wat u op kunt pakken en mee kunt nemen onder uwinventaris valt en daardoor ook onder uwinboedelverzekering. Alle voorwerpen die u niet mee kunt nemen zonder het tebeschadigen behoren tot uw woning en vallen zodoende onder de opstalverzekering voor uw woning.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten 

Met onze vergelijkingstool is het heel gemakkelijkom een voordelige verzekering aan te gaan. U geeft aan wat de waarde van uwspullen is, in welke gemeente u woonten voor welke dagwaarde u verzekerd wilt zijn. Opbasis van deze gegevens kan de vergelijkingstool vervolgens voor u nagaanwelke inboedelverzekering het beste bij uw behoeften aansluit. Het is raadzaam om zelf altijd de dekkingvan de beste drie verzekeringen door te nemen. Soms lijkt de voordeligste inboedelverzekering het meestaantrekkelijk, maar is de dekking van een dergelijke verzekering erg slecht. Zokunt u alsnog tegen hoge onkosten aanlopen!

Een inboedelverzekering bij samenwonen 

Wanneer u op het punt staat om te gaansamenwonen met uw vriend of vriendin heeft u misschienbeiden al een verzekering afgesloten voor uw huidige woning.In dit geval kunt u één van de inboedelverzekeringen opzeggen en deandere verzekering behouden. Over het algemeen betekent dit dat de verzekering die nog het kortste loopt moet worden opgezegd.Bij het annuleren van een inboedelverzekering dient u deverzekeringspapieren van de andere inboedelverzekeringmee te sturen in dit geval. Op de website van uwverzekeringsmaatschappij vindt u de preciezepolisvoorwaarden voor hetbeëindigen van een 2einboedelverzekering als u gaat samenwonen.

Inboedelverzekering wijzigen bij een verhuizing 

Ook in het geval van een verhuizing is het belangrijk omgoed te letten op de voorwaarden van de polis diegelden bij uw verzekeraar. Zorg ervoor dat uver van tevoren aangeeft dat u gaat verhuizen, zodat uw inventarisook in uw nieuwe woning goed verzekerd is als u deinventaris over twee woningen heeft verspreid.U moet er echt niet aan denken dat deschade die u in uw nieuwe huis aan uw inventaris aanrichtniet gedekt wordt. Zeker wanneer u een verhuisbedrijf inhuurtzijn dit soort zaken heelbelangrijk. Op de website van uw verzekeraarkunt u vaak meer regels vinden over het overschrijvenvan een verzekering bij een verhuizing.

Kiest u ervoor om de huidige inboedelverzekering op tezeggen en een nieuwe inboedelverzekering aan te gaan voor uw ander huis? Dit kan dagelijksals u de verzekering minimaal eenjaar geleden afgesloten heeft. In het geval van het annuleren vaneen inboedelverzekering geldt een opzegtermijn van een maand.

Opstalverzekering naast inboedelverzekering 

Het wordt aangeraden om naast uw inboedelverzekering ook een opstalverzekering af te sluiten. Zoals reeds beschreven werd in dit artikel, zijn de spullen in uw huis die niet zonder schade aan te richten, losgehaald kunnen worden niet verzekerd via de inboedelverzekering. Met een opstalverzekering bent u namelijk alsnog voor deze kosten verzekerd.

Net als een inboedelverzekering is ook het afsluitenvan een opstalverzekering niet bijwet verplicht. De huis wordt dooreen hyptoheek immers bezit van de bank, waardoor hetvoor de bank van groot belang is dat uw woning op de juiste wijzeverzekerd is. Ook voor uzelf is het een fijn idee dat de onkosten voorde schade aan uw huis betaald worden door uwverzekeringsmaatschappij. Dit is de reden dat vrijwel iedereNederlander een opstalverzekeringheeft afgesloten voor zijn of haar woning.

Scroll naar boven