wat valt onder inboedelverzekering

All Risk Inboedelverzekering Vergelijken

Met een inboedelverzekering verzekert u uw goederen. Deze verzekering vergoedt de gebreken ontstaan door bijvoorbeeld brand, inbraak en het weer. De goedkoopste inboedelverzekering selecteert u door middel van onze gemakkelijke vergelijkingstool voor inboedelverzekeringen. Start direct met het vergelijken van de verschillende inboedelverzekeringen en de daarbij horende voorwaarden en sluit de gekozen verzekering online af.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u simpel eneasy via onze site.

Een inboedelverzekeringvinden is niet verplicht, maar wel eenverstandigekeuze. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntaanschaffen. Tevens op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,telefoon en camera kopen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering uitbetaald. Bekijk op onzedekkingen pagina op welk moment je bij je inboedelverzekering terecht kunt.dan ook vergoedt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verscheidene typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verscheideneveelomvattende inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan ondermeer effecten van schroei- en smeltgebreken ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 soortendekking van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), dektalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, dekt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood onderandere). Zie tevens onze hintsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Premiehoogte van inboedelverzekering bepalen

De hoogte van uw inboedelverzekeringwordt in het algemeen berekend doormiddel van je postcode, type woning en uw inboedelwaarde. De premies diehoren bij de diverse soortenbescherming zijn hoger naarmate de dekking uitgebreideris. Daarnaast hangt de kosten dustevens af van de waarde van uw inboedel. Naarmate deze waarde hoger is,is ook de premie hoger. Om te weten hoeveel u kuntuitsparen op uwmaandprijs voor de inboedelverzekering,gebruikt u simpel ensimpel de Inboedelverzekeringvergelijker.

Glasverzekering

Een glasverzekering, in deregel onderdeel van de woonverzekering, is geenoverbodige luxe. Glasschade zit toch ook in een nihil hoekje. Zeker als je naast eenvoetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door het raam. Of als jeveel duur glas in huis hebt, zoals glas in lood. Er sneuvelen tevens nogweleens wat ruiten bij slecht weer.

Het wordtafgeraden om niet alleen op depremie te letten, maar tevens op de dekking, wantonderverzekering kun je duur komen te staan. Maar baseer demogelijkheid voor een verzekering nietalleen op de glasdekking. Kijk naar de totale prijs-kwaliteitverhouding van dewoonhuisverzekering. Houd ook rekening met de maximum betaling die niet alle verzekeringsmaatschappijen rekenen. Dievarieert soms van €250 tot €500. Kijk voor meer kennis inonze vergelijker voor spullen en opstalverzekering voor advies op maat.

Bijzonder glas

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas vergoedtdie jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan eenverzekering die deze glassoort ook dekt. De woonhuisverzekering vanFBTO betaalt onder meer geen enkelebijzondere glassoort. De Cardif inboedel- en opstalverzekering en verzekeringen van Klaverblad ookniet. Enkele andere verzekeringen dekken alleengebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallensoms ook onder je glasverzekering. Tevens lichtdoorlatendedakplaten en een terrasscherm worden soms gedekt. Of die van glas ofkunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welkeverzekeraars douchecabines, gevelversiering endakplaten betalen, dus let hierop bij het aangaan van een verzekering. trouwens kom je alleen vooruitbetaling in aanmerking als gebreken ontstaatdoor een niet verwachtegebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je ditdus niet claimen.

Glasschade en aansprakelijkheid

schade die jij of je gezinsleden aan een andertoebrengen, kun je claimen op de AansprakelijkheidsverzekeringParticulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat dezegebreken zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen.Bijvoorbeeld, omdat een ander door je toedoenernstige fysieke schade oploopt. Als je perongeval het raam van de buurman stuk tikt, dan zalde AVP de schade vergoeden. Dit is tevenshet situatie als een dakpan door de ruit van de buurman vliegt.Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de burenechter een beroep moeten zijn op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van12 de ruit van buurman in? Dan kunt u een beroep doen op de AVP. Dit isechter niet het geval als een volwassene met opzet een ruit ingooit.Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 1412 maanden.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) hetslimste bij jou past. Kijk dan in onzevergelijker.

Kostbare collectie

Wie een bijzondere inventaris heeft metonder meer een kostbaregroepof een huis met een rieten dak, gebrandschilderd glas of een onder architectuuraangelegde tuin, kan beter op zoek naar polissen met gunstigevoorwaarden voor die situatie.Vraag immer meer dan 1offertes aan.

Heb jij bijvoorbeeld veel duresieraden of een kostbare muziekinstallatie, vergelijk goed wat hetmaximale bedrag is dat deverzekeraar uitkeert bij diefstal. Dat kan variërenvan €2500 tot €20.000.

Verbouwing

Let tevens goed op de bescherminggedurende een verbouwing, want daarmee kun je veel geldbesparen. Een ongelukje zitwelbeschouwd in een nihil hoekje als je tijdens een verbouwingonder meer de restanten verf en afplaktape van een ruitmoet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meesteverzekeringsmaatschappijen sluiten om die reden een verbouwinguit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meesteverzekeringsmaatschappijen de dekking bij langdurigeleegstand. Je huis staat bijvoorbeeld enkele maanden leegomdat je in een nieuwe huis woont maar de oude nog niet hebt verkocht.De dekkingsbeperking verschilt per verzekeraar,ook de termijn dat de dekkingsbeperking van kracht wordt. Ga bij jeopstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) ervan toepassing zijn.

Scroll naar boven