Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Aegon Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan welbeschouwd interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeraar je het betere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest voordelige is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je nodig hebt alvorens je begint met aegon aansprakelijkheidsverzekering, en voorafgaand je er één gaat afsluiten.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij aegon aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je familie per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je kind als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij ofje kindaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je hond.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de onkosten omde schade te dekken betalen. Het is niet vereistom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel welzo verstandig zijn. Het hoeft overigens nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan verkeren.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een AVP?

Een AVP sluit je af om je te verzekeren voorgebreken waar je wettelijkverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je aandoet aan anderemensen of de spullen van anderen.Denk aan de laptop van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je collega dievalt over een laaghangend touw in jouw kameren zijn schouder breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt bijna allegebreken die jij hebt gemaakt, ook die vanonder andere je logés. Met deaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schade van 1.250.000euro.

Met de AVP bedisplay je naast je eigen portemonnee,maar ook die van de persoon die je per ongelukschade toebrengt. Wij assisteren bijhet maken van eenkeuzemogelijkheid voor de AVP voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan andere personen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

 • Een WAverzekering wordt ook wel AVP genoemd
 • De AVP uitgekeerd letselschade en zaakschade
 • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
 • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselgebreken wordt niet vergoed

Een AVP is een verzekering die gebreken die jij alsverzekeringnemer aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsconsument schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In ons land is hetvinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deschade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met bescherming voor het gehelegezin (circa €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog ensowieso geen reden om zo’n verzekeringspolosniet af te sluiten. daarnaast ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: degoedkoopste aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van deConsumentenbond rond twee keerzo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekeringDat hoeft voor uw geval niet automatisch deslimste aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus verscheideneoffertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringenniet alleen op premie, maar ook op polisvoorwaarden. Kijk onder meer even bij Inshared, Nowgo, Univé enVerzekeruzelf.

De aansprakelijkheidsverzekeringvan OHRA kreeg in 2020 van onderzoeksbureau Moneyview vijf sterren voorzowel kosten als voorwaarden. De aansprakelijkheidsverzekeringen van ABN Amro en Klaverblad kregenook vijf sterren voor voorwaarden. Moneyview gaf ook 5 sterren voorkostprijs aan Aon en spoorslags aan United Insurance. Zo is demaximale vergoeding voorschade door vriendendiensten (een situatie waarin eenverzekerde nietaansprakelijk is) bij ABN AMRO en OHRA hoger dan bij demeeste andere producten. Wel sluiten ABN Amro en Inshared debescherming voor gebreken door drones nogcontinu expliciet uit. OHRA is nog steeds deenige die aansprakelijkheidsschades door dronesuitdrukkelijk wel dekt.

Wilt u weten wat de kostenis voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekeringberekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkelegegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uwpartner, het verzekerd bedrag, het eigen risico type en het eigenrisico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker devoordeligste aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij

Twijfel je tussen verzekeringsmaatschappijen,dan kun je het af laten hangen van de voorwaarden die het slimste bijuw wensen passen. Je kan bijvoorbeeld naar de volgendeeigenschappen kijken:

 1. Heeft de verzekeraareigen risico?
 2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
 3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
 4. Op welke manieren kun je jouwschade melden?
 5. Biedt de verzekeraartevens een pakket aan waar tevens de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

  Inenkele stappen overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

  Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aegon aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven