Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is cruciaal om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere personen veroorzaken.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je kind kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten van de schade als jij of je familie per ongeluk de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je gezinslid als privé-persoon maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor schade waar jij ofje zoonaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je papegaai.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die isontstaan door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een AVP is nietverplicht in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of jouwfamilie ietsdoet waardoor gebreken wordt veroorzaakt, kun jenamelijk aansprakelijk worden gesteldvoor de schade. Dat houdtin dat jij opdraait voor degebrekenaan spullen, maar tevens voor gebreken aan degezondheid van mensen. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een WA verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te beschermen tegenschades waar je volgens de wetverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je aandoet aan personen of de spullen van personen.Denk aan de boormachine van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je collega diestruikelt over een losliggend touw in je kameren zijn arm breekt. Een WAverzekering dekt bijna allegebreken die jij hebt veroorzaakt, ook die vanbijvoorbeeld je kinderen. Met eenaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een bedrag van 1.250.000euro.

Met een WAverzekering bescherm je naast je eigen banksaldo,maar tevens die van de persoon die je onverhooptschade toebrengt. Wij assisteren bijhet maken van eenkeuzemogelijkheid voor de AVP voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • De AVP wordt tevens wel AVP genoemd
  • De AVP uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke schade is nietverzekerd
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselschade wordt niet uitbetaald

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In dit land is hetvinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit eenongeval in een nihil hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte schade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met bescherming voor het gehelegezin (bij benadering €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enzeker geen reden om een polisniet aan te gaan. ernaast ben je als jegeen AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: degoedkoopste aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van deConsumentenbond circa 2 keerzo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekeringDat hoeft voor uw situatie niet automatisch deslimste aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus diverseoffertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringenniet alleen op premie, maar ook op voorwaarden vande polis. Kijk onder meer even bij Hema, Ditzo, FBTO, Univé enVerzekeruzelf.

Gaat u een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Dan zijnde kosten uitgedrukt in een premie. De hoogte van de premieis gebonden aan van uw gezinssamenstelling, maar ookvan het verzekerd bedrag. Dat spreekt zekervoor zich. Een gezin met kinderen betaalt een wat hogere maandprijsdan een alleenstaande of een stel dat samenwoont. Controleert u wel teallen tijde goed de dekking en de voorwaardenvan de polis die bij de verzekering horen.

Wilt u weten wat de kostenis voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekeringberekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkelegegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uwpartner, het verzekerd bedrag, het eigen risico type en het eigenrisico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker degoedkoopste aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Vergelijk te allen tijde de maandprijs bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die cruciaal zullen zijn op de hoogte van dekosten en kan de maandprijs daaromook anders uitvallen bij verscheideneverzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage maandprijs met een dekkingsbedrag per situatie dataan de lage kant ligt, zal wel irritant consequentiesmet zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardigoplopen en bekijk je dus altijd de mogelijkheidom het eigen risico af te aankopen. Dat houdt ingewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookverzekerd van dat er in geen geval bijkomende kostenzullen zijn in geval van eenclaim.

Bekijk bij dezelfdeverzekeringsmaatschappij tevens dekeus om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestgewonemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Efficiënt overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude AVP te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven