Goedkoopste Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Zzp

Een aansprakelijkheidsverzekering is belangrijk om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan derden veroorzaken.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering zzp is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je dochter kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de schade als jij of je vrouw per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw vrouwverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook verantwoordelijk voor gebrekenaangebracht door je hond.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Toch is het inprincipe voor vrijwel een ieder een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een AVP?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te beschermen voorgebreken waar je volgens de wetverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je toebrengt aan anderemensen of de goederen van andere mensen.Denk aan de laptop van je collegadie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een losliggend touw in jouw woningen zijn sleutelbeen breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt niet alleen degebreken die jij hebt veroorzaakt, ook die vanonder meer je logés. Met deAVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schade van €1.000.000.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bedisplay je naast je eigen banksaldo,maar tevens die van de persoon die je onverhooptgebreken berokkent. Wij helpen bijhet maken van eenkeuzemogelijkheid voor de AVP voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

 • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
 • Een aansprakelijkheidsverzekering betaald letselschade en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietuitbetaald
 • Zuivere vermogensgebreken istevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In dit land is hetvinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een WAverzekering met bescherming voor het gehelegezin (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enzeker geen reden om een verzekeringniet af te sluiten. daarnaast ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Dekking aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt over het algemeen:

 • schade waar jijaansprakelijk voor bent zoals immateriëleschade bij andere personen en gebreken aan goederen
 • gebreken die per ongeluk toegebracht is
 • gebreken aangericht door jekind
 • schade als gevolg van eenprobleem aan je huis

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerepremie die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel optie vrijheid in.

  WA Verzekering verplicht

  Nu is hetuiteraard niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) verzekerd bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltvinden als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per ongeval een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Ook is voor iedereen die een voertuig bezit,in de regel een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeringsmaatschappijen dan tevens wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Wanneer de WAAutoverzekering nietvoorgeschreven was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar ook het financiële leed niet teoverzien zijn.

  Snel overstappen AVP

  Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering zzp vinden.

Scroll naar boven