Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

Aansprakelijkheidsverzekering Unive

Een aansprakelijkheidsverzekering is van betekenis om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere mensen veroorzaken.

Watis een WAverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering unive is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het spelen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet verzekerd bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je vriendin per abuis de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je vrouw als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor schade waar jij ofjouw partneraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je hond.ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf afsluiten, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een aantal euro per maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een AVP?

Een aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te beschermen voorschades waar je wettelijkaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je toebrengt aan anderen of de spullen van andere mensen.Denk aan de boormachine van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je oom dievalt over een losliggend snoer in jouw woonkameren zijn schouder breekt. Een AVP dekt bijna allegebreken die jij hebt gemaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je kinderen. Met deWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schadebedrag van 1.250.000euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bedisplay je niet alleen je eigen portemonnee,maar ook die van degene die je onverhooptschade berokkent. Wij begeleiden bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan andere mensen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een WAverzekering uitbetaald letselschade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietbetaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een WAverzekering is een verzekering die schade die iemand aan een anderpersoon of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsklant gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In dit land is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Vooral met kleinekinderen zit eenongeval in een klein hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een AVP met gezinsdekking (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enzeker geen reden om zo’n verzekeringspolosniet af te sluiten. Ook ben je als jegeen AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: demeest voordelige aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van deConsumentenbond ongeveer twee keerzo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekeringDat hoeft voor uw situatie niet automatisch debetere aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus verschillendeoffertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringenniet alleen op premie, maar ook op polisvoorwaarden. Kijk onder meer even bij Inshared, Nowgo, Univé enVerzekeruzelf.

De aansprakelijkheidsverzekeringvan OHRA kreeg in 2020 van onderzoeksbureau Moneyview vijf sterren voorzowel kostprijs als voorwaarden. De aansprakelijkheidsverzekeringen van ABN Amro en Klaverblad kregentevens 5 sterren voor voorwaarden vande polis. Moneyview gaf ook vijf sterren voorkostprijs aan Aon en gauw aan United Insurance. Zo is dehoogste betaling voorschade door vriendendiensten (een situatie waarin eenconsument nietverantwoordelijk is) bij ABN AMRO en OHRA hoger dan bij demeeste andere producten. Wel sluiten ABN Amro en Inshared dedekking voor schade door drones nogcontinu expliciet uit. OHRA is nog continu deenige die aansprakelijkheidsschades van dronesexpliciet wel dekt.

Wilt u weten wat de kostenis voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekeringberekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkelegegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uwpartner, het gedekt bedrag, het eigen risico type en het eigenrisico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker demeest voordelige aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een WAverzekering is er grofweg in 2 typen: eenalleenstaanden- of een gezinsdekking.

De namen zeggen het al: als jealleenstaand bent, kun je volstaan met een (goedkopere) dekking. Als je een gezinsdekking hebt afgesloten, dan zijn jeechtgenoot/echtegenote of geregistreerd partner en je minderjarigekinderen ook verzekerd. Dat isook zo als je kroost niet (meer) thuis wonen. Zelfsinwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de WA verzekering gezien als onderdeel van defamilie. En ook bij de singles- als bij degezinspolis zijn huisdieren meeverzekerd.

Snel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering unive aan gaan.

Scroll naar boven