Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

Aansprakelijkheidsverzekering Rabobank

Met een AVP voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is misschien gebreken die je niet direct zelf gemaakt hebt. Toch ook wordt de schade jou op grond van de wet wel toegerekend. We noemen het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een WAverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering rabobank is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je kind kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type schade. Een AVP vergoedt de kosten als jij of je partner per abuis de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je zoon als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje partneraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. daarnaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens aansprakelijk voor schadeaangebracht door je kat.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Welbeschouwd is het in feite voor vrijwel een ieder een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt nietdubbel verzekerd zijn en tevens nietvoor elk wissewasje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isin het algemeen geenovertollige luxe. U acht de kans waarschijnlijk klein, maar u zitwaarschijnlijkimmers watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buren voor u financieelgeen gevolgen heeft. Een ongeluk zit helaas ineen nihil hoekje en komt altijd opeen moment dat het u niet goed uitkomt, ook financieel niet.

De onkostenkunnen nogal snel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten elke maand kunt u ditrisico al afdekken. Voor zo’n €34 perjaar bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

 • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
 • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitbetaald letselschade en zaakschade
 • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
 • Zuivere vermogensgebreken isook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die jij aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In dit land is hetvinden van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met kinderen zit eenongeval in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte schade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met dekking voor het gehelegezin (ongeveer €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om een verzekeringspolosniet af te sluiten. Ook ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Een WA verzekering betaalt niet:

 • Met opzet veroorzaakte gebreken
 • gebreken veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen
 • gebreken aan gehuurde of geleasede zaken

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keus vrijheid in.

  WA Verzekering verplicht

  Nu is hetuiteraard niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) verzekerd bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltafsluiten als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per tegenslag een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Ook is voor een ieder die een voertuig bezit,in de regel een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeraars dan tevens wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Wanneer de WAAutoverzekering nietverplicht was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar ook het financiële leed niet teoverzien zijn.

  Inenkele stappen overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

  Het klinkt moeilijk om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering rabobank afsluiten.

Scroll naar boven