Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering is belangrijk om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere mensen veroorzaken.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering particulieren is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze gebreken. Een AVP vergoedt de kosten als jij of je partner per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je vriendin als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw zoonverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor schadeaangericht door je papegaai.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf afsluiten, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een aantal euro per maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een AVP?

De aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te beschermen voorgebreken waar je wettelijkverantwoordelijk voor bent. Dit zijnschades die je aandoet aan anderen of de spullen van personen.Denk aan de computer van je collegadie je uit je handen laat vallen. Of je buurman dievalt over een laaghangend snoer in je woningen zijn enkel breekt. De WAverzekering dekt bijna allegebreken die jij hebt gemaakt, ook die vanbijvoorbeeld je logés. Met deaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schade van ruim een miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je naast je eigen banksaldo,maar ook die van de persoon die je per ongelukgebreken berokkent. Wij assisteren bijhet maken van eenmogelijkheid voor de WAverzekering voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • De AVP wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoed letselschade en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselschade wordt niet vergoed

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsklant gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Holland is hetvinden van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met kinderen zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte schade kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met bescherming voor het gehelegezin (circa €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. ernaast ben je als jegeen WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Kostengebaseerd op gezinssamenstelling

De maandelijkse kosten die u moet betalen voor de AVP hangt af van de samenstelling van uwhuishouding. In de basis zijn er twee soortenpolissen te identificeren: dedekking voor alléénstaand en de dekking ingezinsverband. Onder de dekking gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren ook kinderen tot 27kalenderjaar bij.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Vergelijk te allen tijde de maandprijs bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die doorslaggevend zullen zijn op de hoogte van depremie en kan de premie daaromtevens anders uitvallen bij diverseverzekeraars. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies tevens nog op het gebied van de dekking. Eenlage premie met een dekkingsbedrag per situatie dataan de lage kant ligt, zal wel irritant consequentiesmet zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardigoplopen en bekijk je dus altijd de mogelijkheidom het eigen risico af te aanschaffen. Dat betekentgewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er tevensverzekerd van dat er in geen situatie bijkomende onkostenzullen zijn in geval van eenclaim.

Bekijk bij dezelfdeverzekeringsmaatschappij tevens deoptie om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestsimpelemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering particulieren aan gaan.

Scroll naar boven