Aansprakelijkheidsverzekering Betekenis

Aansprakelijkheidsverzekering Interpolis

Een aansprakelijkheidsverzekering is cruciaal om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere personen veroorzaken.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering interpolis is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een AVP vergoedt de schade als jij of je partner per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familielid als privé-persoon maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor schade waar jij ofjouw vriendinverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je gedekt voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je hond.ernaast ben jijverantwoordelijk voor schade die isontstaan door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf afsluiten, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro elke maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U kuntbij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt afsluiten. Dit ligt meestal tussen de €500.000 en €2.500.000 perclaim. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat schade veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat houdtin dat je de onkosten van de schade moet betalen. Artikelen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand onbedoeld verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de schade die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de gebreken met eigen middelen betalen.Een kleine gebreken is in de regel niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of gehandicapt raakt? Dan looptde schade al in enkele stappen op.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • Een WAverzekering wordt tevens wel WAverzekering genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die iemand aan een anderpersoon of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsklant gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 gedekt perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eentegenslag in een klein hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte schade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog ensowieso geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. daarnaast ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Maandprijsgebaseerd op gezinssamenstelling

De maandelijksepremie die u moet betalen voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren hangt af van de samenstelling van uwhuishouding. Standaard zijn er 2 soortenverzekeringen te benoemen: debescherming voor alléénstaand en de dekking ingezinsverband. Onder de dekking gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren tevens kinderen tot 27jaar bij.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keus vrijheid in.

Vergelijk te allen tijde de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die doorslaggevend zullen zijn op de hoogte van demaandprijs en kan de maandprijs daaromook anders uitvallen bij verschillendeverzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage maandprijs met een dekkingsbedrag per geval dataan de lage kant ligt, zal wel dure consequentiesmet zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardigoplopen en bekijk je dus te allen tijde de optieom het eigen risico af te aanschaffen. Dat houdt ingewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er tevensgedekt van dat er in geen situatie bijkomende kostenzullen zijn in situatie van eenschadeclaim.

Bekijk bij dezelfdeverzekeraar tevens deoptie om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestgangbaremethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Easy overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering interpolis afsluiten.

Scroll naar boven