Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering Centraal Beheer

Met een AVP voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is misschien schade die je niet direct zelf gemaakt hebt. Immers wordt de schade jou op grond van de grondwet wel toegerekend. We praten in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering centraal beheer is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je partner kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de kosten als jij of je dochter per abuis de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je zoon als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor gebreken waar jij ofje zoonaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je gedekt voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens verantwoordelijk voor gebrekenaangebracht door je huisdier.ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die isontstaan door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een AVP is nietvoorgeschreven in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of jefamilielid ietsdoet waarmee schade ontstaat, kun jeover het algemeen verantwoordelijk worden gesteldvoor de geleden gebreken. Dat houdtin dat jij opdraait voor degebrekenaan spullen, maar tevens voor gebreken aan degezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U kuntbij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt afsluiten. Dit ligt meestal tussen de €500.000 en €2.500.000 perclaim. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden van de polis. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Wanneer je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat houdtin dat je de onkosten van de schade moet betalen. Eigendommen van een ander kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand pervergissing verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de schade die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de gebreken uit eigen zak betalen.Een kleine schade is vrijwelaltijd niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde schade al eenvoudig op.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een WAverzekering uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenuitbetaald door de AVP

Een AVP is een verzekering die gebreken die iemand aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In ons land is hetvinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eentegenslag in een nihil hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een WAverzekering met bescherming voor het gehelegezin (circa €50 per kalenderjaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enabsoluut geen reden om een verzekeringspolosniet aan te gaan. ernaast ben je als jegéén WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerdtot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet verantwoordelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering vergoedtniet alleen de gebreken die jij hebt veroorzaakt, maar tevens dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar een aantal situatiesdie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor gebreken die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Ook gehuurde spullen,bijvoorbeeld voor een verbouwing of feest, zijn niet verzekerdvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar ook het jachtdreiging en gebrekenbij hoogrisico sporten is uitgesloten. gebrekendie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet betaalddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Een AVP kost enkele euro per maand. De exactekosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Ook maakt het ook uit of je de WAverzekering alleen afsluit of dat je ook je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u gedekt op welk moment uverantwoordelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerekosten die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel optie vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is hetzeker niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) gedekt bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltvinden als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per tegenslag een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Daarnaast is voor een ieder die een voertuig bezit,over het algemeen een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeraars dan ook wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Wanneer de WAAutoverzekering nietvoorgeschreven was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar tevens het financiële leed niet teoverzien zijn.

Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering centraal beheer vinden.

Scroll naar boven