Wat Is Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan op de keper beschouwd verstandig zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeringsmaatschappij je het beste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het goedkoopste is? In dit artikel vindt je alle informatie die je nodig hebt voorafgaand je begint met aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, en voordat je er een gaat afsluiten.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering bedrijven is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor dit type gebreken. Een AVP dekt de schade als jij of je vrouw per abuis de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je gezinslid als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor gebreken waar jij ofje partneraansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je gedekt voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens aansprakelijk voor schadeaangebracht door je hond.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Tenslotte is het eigenlijk voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een AVP?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren sluit je af om je te verzekeren tegenschades waar je wettelijkaansprakelijk voor bent. Dit zijnschades die je aandoet aan anderen of de goederen van personen.Denk aan de laptop van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je collega dievalt over een laaghangend snoer in jouw kameren zijn sleutelbeen breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen deschade die jij hebt gemaakt, tevens die vanonder andere je kinderen. Met deAVP binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schadebedrag van 1.250.000euro.

Met een AVP bescherm je niet alleen je eigen banksaldo,maar tevens die van de persoon die je per ongelukschade toebrengt. Wij assisteren bijhet kiezen van de beste WAverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

 • Een WAverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
 • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitgekeerd letselschade en zaakschade
 • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
 • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenuitbetaald door de AVP

Een AVP is een verzekering die gebreken die iemand aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsklant schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met huisdieren zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enabsoluut geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. daarnaast ben je als jegeen AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren valt schade veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval vanjoyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zichmet geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als een persoon er met jouw auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële schade aan spullen van eenander die verzekerd is op jouwverzekering (je partner of kind onderandere). Als jouw zoon je iPad stuk maakt, zal de WAverzekering geen vergoeding uitbetalen.

Gebreken die met opzet isveroorzaakt, zoalsvandalisme, maar ook gebreken die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk worden gesteld voorschade die door andere personen is veroorzaakt als diegebreken werd toegebracht op het moment dat jetezamen met die andere personen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een weldenkend mens zich normaal gesproken uit degroep had moeten lopen. In dat situatie zal de AVP niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerekosten die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij

Twijfel je tussen verzekeringsmaatschappijen,dan kun je het af laten hangen van de voorwaarden van depolis die het slimste bijuw wensen passen. Je kan bijvoorbeeld naar de volgendekenmerken kijken:

 1. Heeft de verzekeringsmaatschappijeigen risico?
 2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
 3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
 4. Op welke manieren kun je jegebreken melden?
 5. Biedt de verzekeraartevens een pakket aan waar ook de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

  Efficiënt overstappen WA verzekering

  Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering bedrijven vinden.

Scroll naar boven